Witaj!
LogowanieRejestracja

Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cuda świata
29.03.2014, 08:59
Post: #1
Cuda świata
Cuda świata - najpiękniejsze budowle stworzone przez człowieka wg Lonely Planet.


Jakie są naj­pięk­niej­sze bu­dow­le na świe­cie? Lo­ne­ly Pla­net, wy­daw­ca słyn­nych prze­wod­ni­ków tu­ry­stycz­nych, opu­bli­ko­wał nie­daw­no nową książ­kę "The World's Great Won­ders" (pol. Naj­wspa­nial­sze cuda świa­ta), w któ­rej ze­bra­no 50 naj­cu­dow­niej­szych miejsc na Ziemi - skar­bów na­tu­ry i dzieł ludz­kich rąk.


Najpiękniejsze miejsca na świecie - skarby natury
Au­tor­ką książ­ki jest Jheni Osman, dzien­ni­kar­ka na­uko­wa, re­dak­tor­ka ma­ga­zy­nu "Focus".

Wszyst­kie 50 po­zy­cji w "The World's Great Won­ders" zo­sta­ło opa­trzo­ne zna­ko­mi­ty­mi fo­to­gra­fia­mi, cie­ka­wost­ka­mi i de­ta­la­mi.

Pre­zen­tu­je­my 10 miejsc - dzieł ludz­kich rąk i umy­słów - umiesz­czo­nych w pu­bli­ka­cji Lo­ne­ly Pla­net.

   
Wielki Mur - Chiny
Chiń­ski Mur w roku 2007 ogło­szo­no jed­nym z sied­miu no­wych cudów świa­ta. Jego dłu­gość oce­nia­no wtedy na 6300 km, w póź­niej­szych la­tach sko­ry­go­wa­no na bli­sko 9000 km, a nie­któ­rzy na­ukow­cy do­wo­dzą, że mógł cią­gnąć się przez nawet 22 tys. km.
Po­cząt­ki Wiel­kie­go Muru po­wsta­ły w Okre­sie Wal­czą­cych Kró­lestw (około VII wieku p.n.e.). Czę­ścio­wo skła­dał się z umoc­nień ziem­nych, a w dużej czę­ści z ba­rier na­tu­ral­nych, jak góry i woda. Miał on za za­da­nie chro­nić pań­stwo przed na­jaz­da­mi hord ste­po­wych z te­re­nów Mon­go­lii.
W III wieku p.n.e. pierw­szy ce­sarz Chin za­rzą­dził bu­do­wę muru, przy któ­re­go bu­do­wie zgi­nę­ło około mi­lio­na ludzi. W póź­niej­szym okre­sie, za cza­sów ko­lej­nych dy­na­stii ce­sar­skich, mur był nadal kon­ser­wo­wa­ny, ale jego zna­cze­nie mi­li­tar­ne po­waż­nie zmniej­szy­ło się; słu­żył bar­dziej jako baza wy­pa­do­wa na te­re­ny le­żą­ce poza gra­ni­ca­mi Chin, niż peł­nił funk­cję obron­ną.
Wiel­ki Mur Chiń­ski wpi­sa­no na listę UNE­SCO.

   
Moai - Wyspa Wielkanocna, Chile
Naj­więk­szą ta­jem­ni­cą, a za­ra­zem atrak­cją od­le­głej wyspy, są ol­brzy­mie, mo­no­li­tycz­ne, ka­mien­ne rzeź­by - tzw. moai - wy­ko­na­ne z ka­mie­nia wul­ka­nicz­ne­go. Na wy­spie jest ponad 800 ta­kich rzeźb, a nie­któ­re spo­śród nich mają cha­rak­te­ry­stycz­ne ka­pe­lu­sze, zwane pukao.
Ba­da­cze przez lata za­sta­na­wia­li się, jak rzeź­by były trans­por­to­wa­ne ze "świę­te­go" ka­mie­nio­ło­mu w kra­te­rze wul­ka­nu Rano Ra­ra­ku i usta­wia­ne w po­zy­cji pio­no­wej.
Ka­mien­ne oł­ta­rze ahu i sto­ją­ce na nich po­są­gi moai są wy­obra­że­nia­mi przod­ków, po­śred­ni­ków mię­dzy zie­mią i nie­bem, mię­dzy ludem i jego ka­pła­na­mi i bó­stwa­mi.

   
Hagia Sophia - Stambuł, Turcja
Hagia So­phia (ko­ściół Mą­dro­ści Bożej) jest jed­nym z sym­bo­li Stam­bu­łu. To świą­ty­nia ważna dla chrze­ści­jan i mu­zul­ma­nów. Jest też czwar­tym co do wiel­ko­ści ko­ścio­łem ka­te­dral­nym na świe­cie. Nawa głów­na świą­ty­ni zwień­czo­na ko­pu­łą o śred­ni­cy 31 me­trów robi im­po­nu­ją­ce wra­że­nie.
Bu­do­wę Hagii So­phii, za­ini­cjo­wa­ną jesz­cze przez ce­sa­rza Kon­stan­ty­na, ukoń­czo­no w 360 roku, czyli w po­cząt­ko­wym okre­sie przyj­mo­wa­nia chrze­ści­jań­stwa przez miesz­kań­ców Ce­sar­stwa Rzym­skie­go. Ko­ściół dwu­krot­nie od­bu­do­wy­wa­no - w 415 r. i 532 r. - po tym jak był nisz­czo­ny w za­miesz­kach. W 1453 roku, gdy Turcy pod­bi­li Kon­stan­ty­no­pol, Hagia So­phia zo­sta­ła prze­kształ­co­na w me­czet. W 1935 roku zo­stał on prze­kształ­co­ny w mu­zeum, zgod­nie z za­sa­da­mi nowej świec­kiej po­li­ty­ki tu­rec­kie­go pań­stwa pro­wa­dzo­nej przez Ke­ma­la Mu­sta­fę Ata­tur­ka.

   
Pałac Potala - Lhasa, Chiny (Tybet)
Pałac Po­ta­la to zi­mo­wa re­zy­den­cja wład­ców Ty­be­tu, do­mi­nu­ją­ca nad Lhasą. Po­tęż­na, wa­row­na bu­dow­la, na którą skła­da­ją się m.​in. Bialy i Czer­wo­ny Pałac jest sym­bo­lem ty­be­tań­skie­go bud­dy­zmu i tra­dy­cyj­nym ośrod­kiem jego ad­mi­ni­stra­cji (Dalaj Lama opu­ścił pałac w 1959 r.). Współ­cze­sna bu­dow­la po­wsta­ła w XVII w., ale Czer­wo­na Góra była sie­dzi­bą wład­ców już dzie­sięć wie­ków wcze­śniej. Dziś pełni funk­cję mu­zeum z bar­dzo bo­ga­ty­mi zbio­ra­mi do­ku­men­tów, kosz­tow­no­ści i wspa­nia­ły­mi zdo­bie­nia­mi. Obiekt jest wpi­sa­ny na listę UNE­SCO.

   
Tadź Mahal - Agra, Indie
Tadź Mahal (Taj Mahal) to naj­słyn­niej­sza na świe­cie bu­dow­la zro­dzo­na z mi­ło­ści. Mau­zo­leum w Agrze wy­bu­do­wał z bia­łe­go mar­mu­ru ce­sarz Szah­dża­han, by unie­śmier­tel­nić pa­mięć o uko­cha­nej żonie Mum­taz Mahal. Prace roz­po­czę­to w 1632 r. i ukoń­czo­no w 1648.
Do mau­zo­leum pro­wa­dzi 30-me­tro­wa brama wej­ścio­wa z czer­wo­ne­go pia­skow­ca. Cen­tral­na bu­dow­la Tadź Mahal, o ponad 30-me­tro­wej fa­sa­dzie, stoi na po­dwój­nej plat­for­mie - niż­szej z czer­wo­ne­go pia­skow­ca, wyż­szej z bia­łe­go mar­mu­ru. Wień­czy ją 26-me­tro­wa ko­pu­ła. W 4 ro­gach plat­for­my wzno­szą się 41-me­tro­we mi­na­re­ty, od­chy­lo­ne lekko na ze­wnątrz, by pod­czas trzę­sie­nia ziemi nie uszko­dzi­ły mau­zo­leum. Fa­sa­dy in­kru­sto­wa­ne są aga­ta­mi, kwia­ta­mi z mar­mu­ru i wer­se­ta­mi z Ko­ra­nu, wy­rzeź­bio­ny­mi przez ar­ty­stę per­skie­go Aman­ta Khana Shi­ra­zie­go.
Wnę­trze Tadż Mahal ozdo­bio­ne było szma­rag­da­mi, zra­bo­wa­ny­mi przez An­gli­ków. W niszy gro­bo­wej, pod ko­pu­łą, znaj­du­je się sar­ko­fag Mum­taz Mahal, a obok niego więk­szy Szah­dża­ha­na, umiesz­czo­ny w mau­zo­leum przez jego syna Au­rang­ze­ba. Sar­ko­fa­gi od­dzie­lo­ne są ba­lu­stra­dą, pier­wot­nie wy­ko­na­ną ze złota, in­kru­sto­wa­ną sza­fi­ra­mi i dia­men­ta­mi, za­stą­pio­ną przez Au­rang­ze­ba (który po­trze­bo­wał pie­nię­dzy na tłu­mie­nie re­be­lii w im­pe­rium Mo­go­łów) mar­mu­ro­wą, bo­ga­to zdo­bio­ną ażu­rem.

   
Piramidy - Giza, Egipt
Po­ło­żo­ne na przed­mie­ściach Kairu, pi­ra­mi­dy w Gizie są wi­zy­tów­ką sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu. Po­wsta­ły one w XXV w. p.n.e. jako gro­bow­ce fa­ra­onów. Atrak­cją tu­ry­stycz­ną były już w sta­ro­żyt­no­ści, kiedy li­czy­ły sobie 2000 lat. Ich wiek sza­co­wa­ny jest na ok. 5 tys. lat.
Kom­pleks pi­ra­mid w Gizie skła­da się z dwóch naj­więk­szych pi­ra­mid sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu (Che­op­sa i Che­fre­na) oraz mniej­szej pi­ra­mi­dy My­ke­ri­no­sa. Naj­więk­szą z nich jest pi­ra­mi­da Che­op­sa ma­ją­ca 147 m wy­so­ko­ści. Zbu­do­wa­no ją z 2,3 mln wiel­kich, skal­nych blo­ków. Jest ona je­dy­nym z sied­miu cudów sta­ro­żyt­ne­go świa­ta, które do­trwa­ły do na­szych cza­sów.

   
Terakotowa Armia - Xi'an, Chiny
Te­ra­ko­to­wa armia sprzed ponad dwóch ty­się­cy lat liczy około 8 ty­się­cy figur łucz­ni­ków, pie­cho­ty i ka­wa­le­rii oraz wozów usta­wio­nych w szyku bo­jo­wym w wiel­kich fo­sach u stóp gro­bo­we­go kur­ha­nu za­ło­ży­cie­la dy­na­stii Qin. Wo­jow­ni­cy bro­nią miej­sca po­chów­ku ce­sa­rza Shi Hu­ang­di nie­da­le­ko daw­nej sto­li­cy Chin w Xi'an.
Armia Shi Hu­ang­di, który ok. 221 r. p.n.e. do­ko­nał zjed­no­cze­nia chiń­skich kró­lestw, zo­sta­ła wpi­sa­na w 1987 roku na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa kul­tu­ry UNE­SCO.

   
Partenon i inne budowle Akropolu - Ateny, Grecja
Bu­dow­le Akro­po­lu to sym­bol grec­kie­go dzie­dzic­twa i do­ko­nań tam­tej­szych kla­sycz­nych mi­strzów. Na Akro­po­lu, czyli wzgó­rzu wzno­szą­cym się 100 m ponad Ateny, zbu­do­wa­no naj­pierw cy­ta­de­lę, a póź­niej - w V w. p.n.e. - wiele obiek­tów kultu. Naj­słyn­niej­szą bu­dow­lą Akro­po­lu jest Par­te­non - świą­ty­nia Ateny z dzie­ła­mi rzeź­biar­skie­go mi­strza Fi­dia­sza. Pod nad­zo­rem Pe­ry­kle­sa po­wsta­ły też wtedy m.​in. Erech­te­jon, świą­ty­nia Ateny Nike i świą­ty­nia Ar­te­mi­dy Brau­ro­nia. W Pro­py­le­jach (bra­mie wej­ścio­wej) mie­ści­ła się Pi­na­ko­te­ka z le­gen­dar­ny­mi dzie­ła­mi kla­sycz­nych mi­strzów.

   
Kanał Panamski - Panama
80-ki­lo­me­tro­wy kanał to jedna z naj­waż­niej­szych dróg wod­nych na świe­cie i jedno z naj­więk­szych osią­gnięć in­ży­nie­ryj­nych w hi­sto­rii. Łączy Ocean Atlan­tyc­ki z Pa­cy­ficz­nym, skra­ca­jąc wy­dat­nie czas i trasę po­dró­ży oraz czy­niąc ją bez­piecz­niej­szą. Rocz­nie po­ko­nu­je go ok. 14 tys. stat­ków.
Po fran­cu­skim nie­po­wo­dze­niu przy bu­do­wie ka­na­łu w la­tach 80. XIX wieku (13 lat prac oku­pio­no śmier­cią ok. 22 tys. osób), pro­jekt pod­ję­li Ame­ry­ka­nie na­by­wa­jąc na mocy po­ro­zu­mie­nia z Pa­na­mą - tuż po jej ode­rwa­niu od Ko­lum­bii - prawa do bu­do­wy i ad­mi­ni­stra­cji stre­fą oraz po­zo­sta­wio­ną przez Fran­cu­zów in­fra­struk­tu­rę.
Bu­do­wa Ka­na­łu za­ję­ła ko­lej­nych 10 lat, śmierć po­nio­sło dal­sze kilka ty­się­cy osób, a cał­ko­wi­ty koszt kon­struk­cji sza­cu­je się na ok. 375 mln do­la­rów.
Kanał w tym roku ob­cho­dzi 100. rocz­ni­cę po­wsta­nia - trwa­ją in­we­sty­cje zmie­rza­ją­ce do jego po­sze­rze­nia.

   
Palm Jumeirah - Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Palm Is­lands (Wyspy Pal­mo­we) to chyba naj­bar­dziej nie­sa­mo­wi­ta in­we­sty­cja w Du­ba­ju. To ze­spół trzech, po­tęż­nych sztucz­nych wysp, usy­py­wa­nych na dnie przy­brzeż­ne­go szel­fu, w kształ­cie palm od­dzie­lo­nych fa­lo­chro­nem od wód Za­to­ki Per­skiej. Na wy­spach znaj­du­ją się nie­zwy­kle eks­klu­zyw­ne osie­dla miesz­ka­nio­we, ho­te­le i wy­myśl­ne atrak­cje tu­ry­stycz­ne. Wyspy są cały czas "w bu­do­wie". Pierw­sza po­wsta­ła Ju­me­irah o 78 km linii brze­go­wej, póź­niej roz­po­czę­to two­rze­nie Jebel Ali, a od 2004 po­wsta­je Deira, która bę­dzie naj­więk­szą z wysp - ma na niej za­miesz­kać ok. mi­lio­na osób.

źródło: http://podroze.onet.pl/ciekawe/cuda-swia...anet/yr3x7
Odpowiedz cytując ten post
Reklama (jeśli nie chcesz jej oglądać, zarejestruj się na forum!)

Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Mistrzostwa Świata w Rosji. Jaro 127 10 025 16.07.2018 05:17
Ostatni post: serol
  Art: Niezwykli przedstawiciele świata zwierząt... cleo1985 10 3 510 20.05.2015 11:17
Ostatni post: oliwias05
  Mistrzostwa Świata 2014 na wesoło :) marcinsz30 47 18 804 12.12.2014 10:08
Ostatni post: tchnb

Skocz do:Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Polskie tłumaczenie © 2007-2019 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.
Elementy graficzne wykonane przez Polski Support MyBB.
Kodowanie i obsługa techniczna: TIserwis.pl.